The staff team of Kochi Yosakoi Ambassador KIZUNA International Team

Team Leader

Emiko Tanaka

Management Team

Emiko Tanaka

Kaori Horie

Misako Ito

Tsuyoshi Nishida

Kenji Tsutsumi

Akoto Sugiura

Music Team

■2018~

Furachinarhythm(Lyrics・Composition(2020~)・Arrangement・Performance)

Megumi Yanagi (Vocal)

Keita Sasagaki (Chorus)

■2018~2019

Aruto Matsumoto (Composition)

■2020~

Kaori Horie (Chorus)

Choreography

■2019:

Naruko:Takako Segawa

Flag:Kiichi Yokota

■2020:

Naruko:Chika Nakagawa

Costume Team

Hideyuki Yasuda

Kasia Płoszaj

Kanako Hamaoka

Keiji Matsumoto

Emiko Tanaka

Translation / Interpretation Team

Laura Powell

Eleanor Gray

Yuhei Shimada

Kaori Horie

Emiko Tanaka

Instructor Team

Kaori Horie

Laura Richards

Alexandra Miminis

Akoto Sugiura

Emiko Tanaka

Photography/ Filming Team

Hodaka Kato

Toshimitsu Sakai

Shinya Yamada

Koki Kaneko

Patrick Hewan

IT

Hodaka Kato

Design

Keiji Matsumoto

Media

Misako Ito

Accomodations in Kochi

Tsuyoshi Nishida

Jikatasha Driver

Shosuke Kureda 

Kochi Staff Leader

Tsuyoshi Nishida

Kochi Staff

Hideyuki Yasuda

Jotaro Kawada

Motoshi Nishimori

Chika Nakagawa    

Ayami Tanaka

Rie Takeshima

Nachi Takeshima

Shinobu Kataoka

Hiroko Tamura

Keita Sasagaki

Keisuke Morikuni

Shota Kinoshita

Kotoha Takezaki

*We would also like to list the names of those who have helped previously